Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1487

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 235, poz. 1546 oraz z 2012 r. poz. 1518) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 grudnia 2014 r.".

§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.