Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.99.1160

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 162, poz. 1131) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.