Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.7.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 15 listopada 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Na podstawie art. 6 i 112 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) zmienionego rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 114, poz. 975) i z dnia 1 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229), ustawą z dnia 25 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. {Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządza się co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 19, poz. 167) czyni się następujące zmiany:
1) w § 8 ostatnie wyrazy: "o ostateczne stwierdzenie istoty choroby" zastępuje się wyrazami: "o wyznaczenie lekarza weterynaryjnego";
2) w § 9 po ostatnim wyrazie "uzasadniona" dodaje się wyrazy "a w szczególności, czy posiadacz zwierzęcia z rozmysłu lub z niedbalstwa zaniechał obowiązku zgłoszenia";
3) w § 23 wyrazy "stu złotych" zastępuje się wyrazami: "pięciuset złotych";
4) w § 27 zamiast ust. 2 i 3 wprowadza się jeden końcowy ustęp treści następującej:

"Orzeczenie odmawiające odszkodowania lub zapomogi winno zawierać prawne i faktyczne uzasadnienie. W końcu orzeczenia winno być zawarte pouczenie, że orzeczenie jest ostateczne w administracyjnym toku instancyj i że uprawniony do otrzymania odszkodowania lub zapomogi niezadowolony z orzeczenia wojewody może stosownie do art. 89 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia mu decyzji wojewody, wytoczyć przed właściwym sądem (powszechnym) powództwo o odszkodowanie lub zapomogę".

5) w § 44 ust. 3 skreśla się wyrazy: "jeżeli ogólna ilość takiego bydła, przeznaczona do zabicia w związku z tym wypadkiem, nie przekracza 10 sztuk".
6) w § 48 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "Wojewoda".
7) § 59 otrzymuje brzmienie następujące:

"Na wyjątki od ograniczeń, wymienionych w § 53 i 54, może zezwolić starosta, na wyjątki zaś od ograniczeń, wymienionych w § 58 - wojewoda, jeżeli w powyższych wypadkach według zdania państwowego lekarza weterynaryjnego nie grozi to niebezpieczeństwem przeniesienia zarazy".

8) w § 67 wyraz "wojewody" zastępuje się wyrazem "starosty".
9) w § 71 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta".
10) w § 77, 80 i 95 dodaje się nowe końcowe ustępy następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania zarządzeń wymienionych w ustępie poprzednim".

11) w § 106 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta".
12) w § 107 w ustępie końcowym wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta".
13) w § 119 dodaje się nowy końcowy ustęp następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania zarządzeń wymienionych w ustępie poprzednim".

14) w § 142 i 159 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta".
15) w § 162 wyrazy "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewoda".
16) w § 167 skreśla się punkt 5.

W tymże paragrafie dodaje się nowy ostatni ustęp następującej treści: "W sprawie ograniczeń w zakresie obrotu mlekiem należy stosować przepisy § 22 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 597).

17) w § 199 w ust. 1 liczby: "187 - 190, 192, 193" zastępuje się liczbami: "187 - 193"; ponadto ustępy 2, 3 i 4 skreśla się.
18) w § 200 i 202 liczby: "190, 192 i 199" zastępuje się liczbami: "190 - 192".
19) w § 201 liczby: "187 - 190, 192, 193" zastępuje się liczbami: "187 - 193".
20) w § 205 w ust 1 i 2 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta" oraz w ust. 2 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewodę".
21) § 206 skreśla się.
22) w § 208 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta".
23) w § 230 i 235 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta".
24) w § 236 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "Wojewoda".
25) w § 266 dodaje się nowy końcowy ustęp następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania zarządzeń wymienionych w § niniejszym".

26) w § 267 wyrazy: "wojewoda winien" zastępuje się wyrazami; "władza, która je wydała, winna".
27) w § 282 początkowe wyrazy: "Minister Rolnictwa może zarządzić zabicie klaczy chorych i podejrzanych o choroby" zastępuje się wyrazami: "Wojewoda może zarządzić zabicie klaczy chorych, a Minister Rolnictwa i Reform Rolnych klaczy podejrzanych o choroby".
28) w § 287 po ustępie 1) dodaje się nowy ustęp następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania powyższych zarządzeń".

W tymże paragrafie w ustępie końcowym wyrazy: "wojewoda winien" zastępuje się wyrazami: "władza, która je wydała, winna".

29) w § 303 dodaje się nowy końcowy ustęp następującej treści:

"Jeżeli posiadacz zwierząt jednokopytowych i owiec, u których urzędowo stwierdzono świerzb, nie poddał ich leczeniu w oznaczonym przez starostę terminie, starosta zarządzi leczenie zwierząt przez lekarza weterynaryjnego na koszt posiadacza".

30) w § 330 skreśla się ustęp czwarty (ostatni).
31) w § 359 w ustępie drugim wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta", a ponadto skreśla się końcowe "wyrazy: "lub też upoważnień starostw do wydania takiego zarządzenia".
32) w załączniku Nr . 3 w § 20 dodaje się nowy ustęp następującej treści:

"Przy urzędowem badaniu zarazy świń, próbki do pracowni rozpoznawczej należy przesyłać tylko od pierwszej zabitej lub padłej sztuki w zagrodzie zapowietrzonej, od dalszych zaś zabitych lub padłych sztuk w tej samej zapowietrzonej zagrodzie próbki należy pobierać i przesyłać do pracowni rozpoznawczej, w razie wątpliwości w ustaleniu istoty choroby przy sekcji".

33) w załączniku Nr . 3 § 21 dodaje się ustęp nowy następującej treści:

"Postanowienia ustępu drugiego § 20 załącznika niniejszego maja analogiczne zastosowanie".

34) w załączniku Nr. 5 w rozdziale I p. 1 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewodę".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.