Zm.: rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 grudnia 1954 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

Na podstawie art. 8 lit. a) i b) przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. z 1928 r Nr 36, poz. 343 z 1934 r. Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342 oraz z 1946 r. Nr 5, poz. 44) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących (Dz. U. Nr 41, poz. 299) wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Przepis ust. 1 nie dotyczy preparatów odżywczych dla chorych na cukrzycę oraz używania sacharyny przy produkcji marynat rybnych".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.