Zm.: rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.14.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 4 pkt 5 i art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U Nr 7, poz. 39) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
W instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 33, poz. 149 i z 1959 r. Nr 17, poz. 95) w części II "Kwalifikacje" po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu:

"9b. Osoby, które ukończyły zawodowe studia administracyjne na uniwersytetach, mogą zajmować stanowiska, dla których przewidziane jest wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, z wyjątkiem stanowisk radców prawnych".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom oraz prezydiom rad narodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.