§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1950 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Minister Bezpieczeństwa Publicznego lub przełożony (dowódca) wyznaczony przez Ministra w pozostałych przypadkach";

2)
w § 4 pkt 3 skreśla się.