Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
z dnia 26 stycznia 1952 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1948 r. o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 36, poz. 246 i z 1950 r. Nr 20, poz. 169) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Minister Bezpieczeństwa Publicznego lub przełożony (dowódca) wyznaczony przez Ministra w pozostałych przypadkach";

2)
w § 4 pkt 3 skreśla się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 17 lutego 1950 r.