Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.51.491

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 14 kwietnia 1928 r.
o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Na podstawie art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922) zarządzam co następuje:
W § 10, w ust. drugim rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 162) skreśla się wyrazy: "ani też na wywóz zagranicę".
W § 11, w ust. pierwszym, drugim i trzecim rozporządzenia Ministra Rolnictwa, wymienionego w § 1, po wyrazie: "zarażonych" dodaje się wyrazy: "lub zagrożonych", w ust. zaś czwartym po wyrazie: "zarażonym" dodaje się wyrazy: "lub zagrożonym".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Państwa z wyjątkiem województwa śląskiego.