Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. - Dz.U.1929.41.348 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.41.348

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 21 maja 1929 r.
o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Na podstawie art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922) zarządzam co następuje:
Do rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 162) wprowadza się zmiany następujące:
1)
W § 3 w ustępie pierwszym po wyrazach:

"zgłoszenia zarządowi właściwej gminy każdego wypadku" wstawia się wyrazy: "pojawienia się raka ziemniaczanego lub".

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie następujące:

"Z gospodarstwa, w którem znajdują się grunty zarażone rakiem ziemniaczanym, nie wolno wynosić (wywozić) ziemniaków, ich odpadków, roślin okopowych i cebulowych, wszelkich roślin z korzeniami, chwastów, ziemi i nawozów naturalnych."

3)
W § 9 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"Z obszaru, którego granice oznaczy szczegółowo właściwy wojewoda (komisarz Rządu) - na podstawie i z powołaniem się na wskazania właściwego zakładu ochrony roślin - a który obejmie grunt zarażony rakiem ziemniaczanym, przylegające do niego grunty zagrożone (§ 2 ust. 2) oraz wszystkie dalsze grunty w promieniu od 5 do 15 km., licząc od gruntu zarażonego rakiem ziemniaczanym, nie wolno wynosić (wywozić) ziemniaków, wszelkich odpadków ziemniaków, a także chwastów, ziemi i nawozów naturalnych."

W ustępie drugim zamiast początkowych wyrazów: "Granice obszaru, wymienionego w poprzednim ustępie" zamieszcza się wyrazy: "Granice takiego obszaru ochronnego".

W ustępie trzecim po wyrazach: "jednocześnie z ustanowieniem" skreśla się wyrazy: "wymienionego wyżej" i po wyrazie "obszaru" dodaje się wyraz "ochronnego"; po końcowym wyrazie "obszaru" dodaje się również wyraz "ochronnego".

4)
W § 10 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"W poszczególnych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczemi, starosta może zezwolić na wyniesienie (wywiezienie):

a) z gospodarstwa, w którem znajdują się grunty zarażone rakiem ziemniaczanym (§ 7), - ziemniaków, roślin okopowych, cebulowych i innych roślin z korzeniami, pochodzących z gruntu niezarażonego,

b) z obszaru ochronnego (§ 9) - ziemniaków, pochodzących z gruntu niezarażonego,

- pod warunkiem dokonania tego z uwzględnieniem wymogów w zezwoleniu określonych a mających na celu uniknięcie rozszerzenia raka ziemniaczanego."

Ustęp drugi skreśla się.

5)
W § 11 ustępy pierwszy i drugi otrzymują brzmienie następujące:

"Na gruntach zarażonych lub zagrożonych rakiem ziemniaczanym nie wolno uprawiać ziemniaków z wyjątkiem odmian, uznanych przez Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego za odporne na raka ziemniaczanego.

W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnemi względami gospodarczemi, właściwy starosta może - na podstawie i z powołaniem się na wskazania właściwego zakładu ochrony roślin - na gruntach zarażonych i zagrożonych rakiem ziemniaczanym zabronić uprawy wszelkich roślin, mogących być rozsadnikiem raka ziemniaczanego, nie wyłączając ziemniaków odmian odpornych na raka ziemniaczanego."

Ustęp trzeci skreśla się.

W ustępie czwartym po wyrazach: "na gruncie zarażonym" dodaje się wyrazy: "lub zagrożonym".

6)
W § 14 po wyrazach: "do zbadania" dodaje się wyrazy: "w szczelnem opakowaniu".
7)
§ 18 otrzymuje brzmienie następujące:

"Zakładami ochrony roślin w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są:

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego:

a) Wydział Ochrony Roślin w Puławach - dla województw: lubelskiego i wołyńskiego;

b) Stacja Botaniczno - Rolnicza we Lwowie - dla województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego;

Pomorska Izba Rolnicza w Toruniu - dla województwa pomorskiego;

Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu - dla województwa poznańskiego;

Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (Stacja Ochrony Roślin) w Warszawie - dla województw: białostockiego, łódzkiego i warszawskiego;

Wileńskie Towarzystwo Rolnicze (Stacja Ochrony Roślin) w Wilnie - dla województw: nowogródzkiego i wileńskiego;

Małopolskie Towarzystwo Rolnicze (Stacja Ochrony Roślin) w Krakowie - dla województw: kieleckiego i krakowskiego;

Zakład Doświadczalny Uprawy Torfowisk w Sarnach - dla województwa poleskiego."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 kwietnia 1928 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 491).