Zm.: rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.33.186

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Na podstawie art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. Nr 21, poz. 84 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 9, 10 i 11 w brzmieniu:

"9) wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej - należności z tytułu bezbiletowych przejazdów samochodami tych przedsiębiorstw,

10) zakłady społeczne służby zdrowia oraz państwowe zakłady i urządzenia opieki nad dzieckiem i młodzieżą - opłaty za świadczenia tych zakładów,

11) państwowe zakłady pomocy społecznej, zakłady szkolenia inwalidów oraz internaty dla inwalidów - opłaty za świadczenia tych zakładów i internatów",

2)
w § 2 ust. 1 pkt 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Gdy upomnienie dotyczy należności wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, należy zamieścić w nim także pouczenie, że dłużnik może w ciągu 14 dni od upływu terminu zakreślonego w upomnieniu wnieść do sądu pozew o ustalenie, że należność w całości lub w części nie istnieje, a w stosunku do należności wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 - że należność ta w całości nie istnieje."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.