Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.26.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 marca 1922 r.
w sprawie zmiany § 12 rozporządzenia z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy o podatku od kapitałów i rent.

Na mocy art. 57 ustawy z dnia 16 lipca 1920, r. o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. № 76, poz. 517) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. r. 1922 № 4, poz. 19) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Paragraf 12 rozporządzenia Ministra Skarbu wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. № 33, poz. 199) otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 12-do art. 3 ustęp B 2 ustawy.

Za instytucje drobnego kredytu uważa się wymienione w art. 117 ustawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 111, poz. 733) spółdzielnie i zrzeszenia, należące do związków rewizyjnych, wymienionych w art. art. 66, 68 i 70 tejże ustawy, o ile podstawowem zadaniem statutowem tych spółdzielni i zrzeszeń jest udzielanie członkom pożyczek oraz przyjmowanie wkładów pieniężnych, a dopóki wysokość kredytu udzielanego spółdzielniom, związkom samorządnym lub zrzeszeniom, nie przekracza 8.000 zł. dla jednego członka, przy pożyczkach zaś udzielanych innym członkom, jeżeli wysokość kredytu, udzielonego jednemu członkowi, nie przekracza 800 zł."

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od roku podatkowego 1922,
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1923 r. (Dz.U.23.59.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1923 r. (Dz.U.23.59.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1925 r.