Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.56.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1957 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego.

Na podstawie art. 3 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o funduszu zakładowym na rok 1957 (Dz. U. Nr 53, poz. 240) zarządza się w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Handlu, Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Transportu Drogowego i Lotniczego, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego (Dz. U. Nr 11, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w przedsiębiorstwach nowozorganizowanych lub powstałych w wyniku reorganizacji po dniu 1 lipca 1956 r., bądź w których po tym terminie nastąpiła zmiana w szczeblowym systemie obrotu towarowego:

a) jeżeli przedsiębiorstwo jest planowo-rentowne - część zysku roku 1957 odpowiadającą stosunkowi procentowemu kwoty równej 3% planowanego funduszu płac do planowanego zysku - nie więcej jednak niż 20% zysku roku 1957,

b) jeżeli przedsiębiorstwo jest planowo-deficytowe - 20% kwoty, o którą została zmniejszona planowana strata.";

2) w § 4 ust. 1 dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) zostały nowozorganizowane lub powstały w wyniku reorganizacji po dniu 1 lipca 1956 r., bądź w których po tym terminie nastąpiła zmiana w szczeblowym systemie obrotu towarowego - jeśli przedsiębiorstwo planowo-rentowne poprawi planowany wskaźnik rentowności, a przedsiębiorstwo planowo-deficytowe zmniejszy planowaną stratę",

a dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 3;

3) w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) z innych tytułów uznanych za uzasadnione przez właściwego ministra w porozumieniu z Ministrem Finansów na wniosek prezydium właściwej rady narodowej bądź dyrektora centralnego zarządu";

4) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dla ustalenia poprawy wskaźnika rentowności roku 1957 w stosunku do roku 1956, a w przedsiębiorstwach określonych w § 3 pkt 3 dla stwierdzenia, czy poprawiony został planowany wskaźnik rentowności bądź czy zmniejszona została planowana strata - zysk lub strata 1957 r. podlega korekcie o wpływy zaistniałe w stosunku do roku 1956 bądź też w stosunku do planu zmian struktury obrotów na zrealizowaną marżę.";

5) w § 5 po wyrazach "o których mowa w § 3" dodaje się wyrazy "pkt 1 i 2";
6) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W celu ustalenia porównywalnych z rokiem 1956 wyników finansowych oraz prawidłowej podstawy do obliczenia odpisów na fundusz zakładowy, faktycznie osiągnięty zysk lub stratę roku 1957 koryguje się o sumy wynikające z urzędowych zmian w stosunku do roku 1956 w zakresie cen, marż, taryf, stawek płac, składek na ubezpieczenia społeczne i rzeczowe, podatków, oprocentowania kredytów bankowych oraz norm amortyzacji.

2. Zysk lub stratę, o których mowa w ust. 1, koryguje się ponadto o dokonane w porównaniu z planem oszczędności na funduszu płac pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze konsumentów oraz o oszczędności na remontach obciążających koszty (zmniejszając z tego tytułu zysk lub zwiększając stratę).

3. W przedsiębiorstwach nowozorganizowanych lub powstałych w wyniku reorganizacji po dniu 1 lipca 1956 r., bądź w których po tym terminie nastąpiła zmiana w szczeblowym systemie obrotu towarowego - celem ustalenia prawidłowej podstawy do obliczenia odpisów na fundusz zakładowy, faktycznie osiągnięty zysk lub stratę roku 1957 koryguje się o sumy wynikające z wprowadzonych, lecz nie uwzględnionych w planie urzędowych zmian w zakresie cen, marż, taryf, stawek płac, składek na ubezpieczenia społeczne i rzeczowe, podarków, oprocentowania kredytów bankowych, norm amortyzacji, a ponadto o oszczędności na funduszu płac pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze konsumentów oraz o oszczędności na remontach obciążających koszty.";

7) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez planowany zysk, planowaną stratę, planowany fundusz płac, o których mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć zysk, stratę, fundusz płac określone we wskaźnikach do planu zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną.";

8) dotychczasową treść § 13 oznacza się jako ust. 1 w tym paragrafie i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisy niniejszego rozporządzenia obowiązują również w przedsiębiorstwach podległych Centralnemu Zarządowi Przedsiębiorstw Usługowych "Orbis", z tym że Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych dostosuje te przepisy do charakteru działalności wymienionych przedsiębiorstw z zachowaniem zasad niniejszego rozporządzenia".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.