Zm.: rozporządzenie z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.791

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.

Na podstawie art. 11 i 119 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 663) ulega zmianom następującym:
1)
w § 1 lit. a) wyrazy: "szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie" zastępuje się wyrazami: "Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Państwowe Konserwatorjum Muzyczne w Warszawie Oficerska Szkoła Topografów (o kursie 2 letnim, zlikwidowana w 1926 r.), Wyższa Szkoła Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie";
2)
w § 2 lit. a) po wyrazach: "na terenie b. zaboru austrjackiego" dodaje się wyrazy: "Korpusy Kadetów, licea żeńskie i wyższe licea żeńskie";
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Te same uprawnienia daje ukończenie przed odrodzeniem Państwa Polskiego:

a) na terenie b. cesarstwa austrjackiego: gimnazjów i szkół realnych państwowych i prywatnych z prawami publiczności, prywatnych liceów żeńskich z prawami publiczności, szkół kadeckich, sześcioklasowych szkół wydziałowych (po ukończeniu czteroklasowych szkół ludowych), seminarjów nauczycielskich państwowych i prywatnych z prawami publiczności, średnich szkół zawodowych;

b) na terenie b. cesarstwa niemieckiego: gimnazjów, wyższych szkół realnych, progimnazjów, szkół realnych dziewięciostopniowych, szkół wydziałowych i wyższych szkół dziewcząt, seminarjów nauczycielskich, średnich szkół zawodowych;

c) na terenie b. cesarstwa rosyjskiego: gimnazjów i szkół realnych państwowych i prywatnych, korpusów kadetów, szkół junkrów, ośmio- i siedmioklasowych szkół handlowych państwowych i prywatnych z prawami szkół państwowych, seminarjów nauczycielskich, seminarjów duchownych rzymsko-katolickich i prawosławnych, średnich szkół zawodowych;

d) na terenie b. Królestwa Kongresowego: prywatnych sześcioklasowych zakładów naukowych żeńskich do roku 1905 włącznie, prywatnych polskich siedmioklasowych szkół średnich żeńskich i prywatnych polskich ośmio- i siedmioklasowych szkół handlowych bez praw szkół państwowych do końca roku szkolnego 1916/17.";

4)
w § 4 ust. A lit. f) dodaje się w końcu wyrazy: "oraz w Państwowem Konserwatorjum Muzycznem w Warszawie - dyplomu jej ukończenia";
5)
§ 6 otrzymuje brzmienie następujące:

"Za dowody, wystarczające do stwierdzenia wykształcenia średniego uważa się:

a) świadectwa dojrzałości - po odrodzeniu Państwa Polskiego - gimnazjum, Korpusu Kadetów, szkoły realniej" seminarjum nauczycielskiego i wyższego liceum żeńskiego; na terenie b. cesarstwa austrjackiego - gimnazjum, szkoły realnej, seminarjum nauczycielskiego i liceum żeńskiego; na terenie b. cesarstwa niemieckiego - gimnazjum i wyższej szkoły realnej na terenie b. cesarstwa rosyjskiego - gimnazjum męskiego;

b) świadectwa ukończenia na terenie b. cesarstwa austrjackiego - szkoły kadeckiej, sześcioklasowej szkoły wydziałowej (po ukończeniu czteroklasowej szkoły ludowej) i średniej szkoły zawodowej; na terenie b. cesarstwa niemieckiego - progimnazjum, szkoły realnej, dziewięciostopniowych: szkoły wydziałowej i wyższej szkoły dziewcząt, seminarjum nauczycielskiego i średniej szkoły zawodowej; na terenie b. cesarstwa rosyjskiego - gimnazjum żeńskiego, szkoły realnej, korpusu kadetów, szkoły junkrów, szkoły handlowej, seminarjum nauczycielskiego, seminarjum duchownego rzymsko-katolickiego i prawosławnego i średniej szkoły zawodowej; na terenie b. Królestwa Kongresowego - prywatnego sześcioklasowego zakładu naukowego żeńskiego do roku 1905 włącznie, prywatnej polskiej siedmioklasowej szkoły średniej żeńskiej i prywatnej polskiej ośmio- i siedmioklasowej szkoły handlowej bez praw szkół państwowych do końca roku szkolnego 1916/17;

c) dyplomy nauczyciela szkół powszechnych;

d) świadectwa egzaminu na mierniczego I klasy, uzyskane po złożeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną, ustanowioną przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;

e) tytuły mierniczego II klasy, uzyskane na mocy ust. 3 art. 25 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 46, poz. 454), zmienionej ustawą z dnia 18 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 130);

f) nominacje na oficera zawodowego w Wojsku Polskiem";

6)
w § 7 po wyrazach: "7 klasowej szkoły powszechnej" dodaje się wyrazy: "złożenie egzaminu z kursu tej szkoły, ukończenie korzystającej z prawa publiczności szkoły wieczorowej dla dorosłych i młodocianych";
7)
w § 7 dodaje się w końcu wyrazy: "oraz na terenie b. państw zaborczych ukończenie najwyższej klasy (uczynienie zadość obowiązkowi szkolnemu) szkoły powszechnej, ludowej, ukończenie szkoły obywatelskiej, wydziałowej (niższej)".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.