Zm.: rozporządzenie z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1931 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 93, poz. 830) zarządza, się co następuje:
Wysokość uposażenia, ustaloną w § 74 i § 78 p. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 685), obniża się o 10%.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.