Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.41.248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

Na podstawie art. 8 ust. 4 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) - zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł (Dz. U. z 1955 r. Nr 26, poz. 154, z 1958 r. Nr 62, poz. 307 i z 1959 r. Nr 61, poz. 362) - wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 2:
a) wyrazy "i hodowli pieczarek" skreśla się,
b) po wyrazie "(kontraktacji)" przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się zdanie w brzmieniu: "przychody z uprawy pieczarek i ich grzybni podlegają opodatkowaniu podatkiem gruntowym na zasadach określonych w § 7b";
2) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

"§ 7b. 1. Uprawę pieczarek i ich grzybni prowadzoną zarówno przez podatników podatku gruntowego, jak i przez osoby nie będące podatnikami tego podatku, uważa się za dział specjalny gospodarstwa rolnego.

2. Nie podlegają opodatkowaniu (doliczeniu do podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego) przychody osiągane z uprawy pieczarek i ich grzybni:

1) na powierzchni nie przekraczającej 50 m2,

2) w nowo zbudowanych pieczarkarniach naziemnych - przez okres dwóch lat, licząc od roku pierwszego zbioru.

3. Przychód z uprawy pieczarek i ich grzybni prowadzonej na powierzchni ponad 50 m2 ustala się:

1) ze 100 m2 powierzchni nie ogrzewanej w sposób sztuczny albo

2) z 50 m2 powierzchni ogrzewanej w sposób sztuczny

- w wysokości 90% normy przeciętnego przychodu szacunkowego, określonego za dany rok podatkowy dla 1 ha gruntów ornych I klasy tego okręgu i tej strefy ekonomicznej, w których położone jest gospodarstwo rolne (uprawa).

4. Przepisy § 5 ust. 2 i § 6 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. Dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych obniża się o 33% podatek przypadający od przychodów osiąganych z uprawy pieczarek i ich grzybni.

6. Osoby prowadzące uprawy pieczarek i ich grzybni obowiązane są złożyć zeznanie do organu finansowego prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla właściwego według miejsca prowadzenia uprawy w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli uprawę rozpoczęto prowadzić w ciągu roku podatkowego - w terminie dni 15 od daty rozpoczęcia uprawy.

7. Zeznanie (ust. 6) powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko (nazwę) podatnika,

2) adres zamieszkania (siedzibę) podatnika,

3) miejsce prowadzenia uprawy,

4) datę rozpoczęcia uprawy,

5) powierzchnię uprawy nie ogrzewaną w sposób sztuczny oraz

6) powierzchnię uprawy ogrzewaną w sposób sztuczny."

§  2. W roku podatkowym 1960 termin do złożenia zeznania o prowadzeniu uprawy pieczarek i ich grzybni przesuwa się do dnia czternastego po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego, poczynając od roku podatkowego 1960.