Zm.: rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i innych źródeł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.2.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

Na podstawie art. 8 ust. 4 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł (Dz. U. z 1955 r. Nr 26, poz. 154, z 1958 r. Nr 62, poz. 307, z 1959 r. Nr 61, poz. 362 oraz z 1960 r. Nr 41, poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 1 po wyrazach "innych ptaków" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem przychodów osiąganych z prowadzenia zakładu wylęgu i hodowli drobiu"; średnik na końcu tego punktu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "przychody zaś osiągane z prowadzenia zakładów wylęgu i hodowli drobiu podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem gruntowym na zasadach określonych w § 7c";
2)
w § 7a:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przy prowadzeniu hodowli stanowiącej własność więcej niż jednej osoby (hodowla zespołowa) podatek ustala się dla każdego z hodowców oddzielnie, jeżeli w hodowli zespołowej znajduje się nie więcej niż 50 sztuk samic stada podstawowego lisów lub 70 sztuk samic stada podstawowego norek, a przy hodowli mieszanej lisów i norek - nie więcej niż 60 sztuk samic stada podstawowego, w tym samic lisów nie więcej niż 50 sztuk. W tym przypadku podstawę do ustalenia podatku dla poszczególnych osób, do których należą hodowane zespołowo zwierzęta, stanowi ilość samic stada podstawowego, należąca do poszczególnych osób.";

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Jeżeli hodowla zespołowa nie odpowiada warunkowi określonemu w ust. 5, wówczas dla ustalenia wysokości podatku bierze się pod uwagę ogólną ilość samic stada podstawowego, znajdujących się w hodowli zespołowej.

7. Jeżeli w hodowli na wychów lub w hodowli zespołowej znajdują się lisy i norki stanowiące własność osób nie będących podatnikami podatku gruntowego, wówczas ilość zwierząt uzasadniająca zwolnienie od podatku oraz zakres obowiązku podatkowego dla tych osób określa się na podstawie przepisów obowiązujących w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli zwierząt futerkowych nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego oraz ulg podatkowych przy opodatkowaniu takich przychodów.",

c)
dotychczasowe ust. 6 i 7 oznacza się kolejno ust. 8 i 9, z tym że w ust. 8 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Umowy - regulaminy zespołów powinny być poświadczone przez organy Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza.",

d)
po ust. 9 dodaje się ust. 10, 11 i 12 w brzmieniu:

"10. Podatnicy podatku gruntowego, prowadzący hodowlę lisów i norek i podlegający z tego tytułu podatkowi, obowiązani są złożyć zeznanie do organu finansowego prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub prezydium rady narodowej osiedla według miejsca prowadzenia hodowli w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli hodowlę rozpoczęto prowadzić w ciągu roku podatkowego - w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia hodowli.

11. Zeznanie (ust. 10) powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko (nazwę) podatnika, a przy hodowli zespołowej lub na wychów - imiona i nazwiska (nazwy) poszczególnych właścicieli będących uczestnikami w hodowli zespołowej lub oddających zwierzęta na wychów,

2) adres zamieszkania (siedzibę) podatnika (podatników),

3) miejsce prowadzenia hodowli,

4) datę rozpoczęcia hodowli,

5) ilość sztuk samic stada podstawowego lisów i norek, a przy hodowli zespołowej i na wychów - ilość sztuk samic stada podstawowego odrębnie lisów i odrębnie norek.

12. Podatnicy podatku gruntowego prowadzący hodowlę lisów i norek obowiązani są zawiadomić organ finansowy prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub prezydium rady narodowej osiedla w terminie 7 dni o zmianach, jakie powstały w stanie faktycznym prowadzenia hodowli, które mają wpływ na wysokość podatku gruntowego lub uzasadniają powstanie obowiązku podatkowego.";

3)
po § 7b dodaje się § 7c w brzmieniu:

"§ 7c. 1. Zwalnia się od opodatkowania przychody z wylęgu i hodowli drobiu, osiągane:

1) w gospodarstwach rolnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych - przez okres 5 lat, tj. do roku podatkowego 1965 włącznie,

2) w gospodarstwach rolnych nie wymienionych w pkt 1:

a) z ferm indyczych i gęsich,

b) z ferm kurzych i kaczych o obsadzie niosek: kur - w Ilości nie przekraczającej 600 sztuk, kaczek - w ilości nie przekraczającej 300 sztuk,

c) z ferm produkujących kurczęta i kaczki rzeźne w ilości nie przekraczającej rocznie 1.000 sztuk,

d) z zakładów wylęgu drobiu, posiadających aparaty wylęgowe o łącznej pojemności komór lęgowych nie przekraczających 500 sztuk jaj,

e) z założonych w okresie od dnia 1 stycznia 1961 r. do dnia 31 grudnia 1963 r. ferm kurzych i kaczych w obsadzie niosek: kur w ilości nie przekraczającej 1.000 sztuk, kaczek w ilości nie przekraczającej 500 sztuk - przez okres pierwszych trzech lat prowadzenia tych ferm,

f) z założonych w okresie od dnia 1 stycznia 1961 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. ferm produkujących kurczęta, tzw. brojlery, bez względu na ilość, pod warunkiem zawarcia i wykonania umowy na dostawę całej produkcji do skupu państwowego - przez okres pierwszych trzech lat prowadzenia tych ferm.

2. Zmiany osoby podatnika bądź przeniesienia fermy hodowli drobiu na inne miejsce nie uważa się za założenie nowej fermy w rozumieniu ust. 1 pkt 2 lit. e) i f).

3. Ilość niosek przyjmuje się według stanu z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia wylęgu lub hodowli w ciągu roku podatkowego - według stanu z pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wylęg lub hodowlę rozpoczęto.

4. Od przychodów z hodowli kur podatek gruntowy wynosi:

Ilość sztuk niosekStawka od 1 sztuki ponad 600 sztuk w zł
ponad do
600 - 700 7
700 - 800 8
800 - 900 9
900 - 1.00010
1.000 - 1.20011
1.200 - 1.50012
1.50013

5. Wysokość podatku gruntowego z tytułu hodowli kaczek ponad 300 sztuk ustala się według stawek określonych w ust. 4 przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego tak co do ilości sztuk, jak i wysokości stawki: 1 kaczka = 2 kury.

6. Wysokość podatku od każdego (ponad 500) miejsca na jajo w komorach lęgowych wynosi 1 złoty.

7. Stawki podatkowe określone w ust. 4 i 5 obniża się o 20% dla podatników, którzy zawarli i wykonali umowę na dostawę jaj do skupu państwowego. Obniżkę stosuje się od takiej ilości niosek, jaka odpowiada ilości jaj dostarczonych w roku podatkowym do skupu państwowego, podzielonej przez liczbę 120. Obniżkę stosuje się w ostatnim kwartale roku podatkowego po przedstawieniu przez podatnika organowi finansowemu dowodu stwierdzającego ilość dostarczonych jaj.

8. W razie prowadzenia hodowli mieszanej kur i kaczek, dla określenia rozmiaru fermy uzasadniającej zwolnienie bądź zakres obowiązku podatkowego przyjmuje się wskaźnik przeliczeniowy: 1 kaczka = 2 kury.

9. Podatnicy podatku gruntowego prowadzący wylęg i hodowlę drobiu obowiązani są złożyć zeznanie do organu finansowego prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub prezydium rady narodowej osiedla właściwego według miejsca prowadzenia wylęgu lub hodowli w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli wylęg lub hodowlę rozpoczęto prowadzić w ciągu roku podatkowego - w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie wylęgu lub hodowli.

10. Zeznanie (ust. 9) powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko (nazwę) podatnika,

2) adres zamieszkania (siedzibę) podatnika,

3) miejsce prowadzenia wylęgu lub hodowli drobiu,

4) datę rozpoczęcia prowadzenia wylęgu lub hodowli drobiu,

5) ilość niosek kur i kaczek oraz kurcząt i kaczek rzeźnych,

6) ilość miejsc na jaja w komorach lęgowych.

11. Podatnicy podatku gruntowego, którym przysługują zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. e) i f), obowiązani są zawiadomić o prowadzeniu hodowli drobiu właściwe organy finansowe prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych lub właściwe prezydia rad narodowych osiedli w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Niezłożenie w terminie zawiadomienia powoduje utratę prawa korzystania ze zwolnienia.

12. Podatnicy podatku gruntowego obowiązani są zawiadomić właściwe organy finansowe prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych lub właściwe prezydia rad narodowych osiedli w terminie 7 dni o zmianach, jakie powstały w stanie ilościowym drobiu, które mają wpływ na wysokość podatku lub uzasadniają powstanie obowiązku podatkowego."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1961.