Zm.: rozporządzenie z dnia 7 marca 1921 r. o udzielaniu zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z... - Dz.U.1923.38.266 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 marca 1921 r. o udzielaniu zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów, nawiedzonych księgosuszem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.266

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 marca 1923 roku
w przedmiocie umiany rozporządzenia z dnia 7 marca 1321 r. o udzielaniu zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i passy z obszarów, nawiedzonych księgosuszem.

Na mocy art. 7 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. P. P. P. № 65, poz. 335) zarządza się co następuje:
Paragraf 5 rozporządzenia z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie udzielania zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów, nawiedzonych księgosuszem (Dz. U. R. P. № 26, poz. 152) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 5. Od podań o udzielenie zezwolenia uiszcza się opłaty stemplowe na zasadach ogólnych, nadto przy udzielaniu zezwoleń ściągane będą od petentów koszta telegraficznego zawiadomienia władz administracyjnych tych obszarów, do których transport ma być skierowany".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.