Zm.: rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.44.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów.

Na podstawie art. 18 pkt 2 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr 50, poz. 245) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów (Dz. U. Nr 33, poz. 136 i Nr 53, poz. 265) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 2 ust. 2 i § 8 wyrazy "za lata 1952 i 1953" zastępuje się wyrazami "za lata ubiegłe",
2)
w § 4 ust. 1 skreśla się wyrazy "ze zbiorów roku 1953 i 1954".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu oraz Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.