§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.903

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.
§  1.
Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej, wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa, Skarbu oraz Sprawiedliwości (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 8, poz. 66) ulega następującym zmianom w niżej wymienionych paragrafach:
1)
w § 1 po słowach: "Przy stosowaniu przymusowego wykupu na mocy części i art. 3" dodaje się słowa "lit; a, b, c, d";
2)
§ 13 otrzymuje brzmienie następujące:

"Właścicielowi służy prawo złożenia do właściwego okręgowego urzędu ziemskiego podania o zwolnienie od obowiązku parcelacyjnego, bądź odrębnie z art. 4 i 5, bądź też łącznie z obu wymienionych artykułów, jednak ze ścisłem ustaleniem i odgraniczeniem obszaru wyłączonego z art. 4. Okręgowy urząd ziemski w każdym z powyższych wypadków prześle do Ministerstwa Reform Rolnych wniosek o wyłączenie z art. 5 dopiero po określeniu w terminie wskazanym w cz. 3 art. 16 podstawowych norm władania z art. 4; w przypadku, kiedy właściciel złoży wniosek o wyłączenie łącznie z art. 4 i 5, termin przewidziany w cz. 4 art. 16 zaczyna biec od daty prowizorycznego ustalenia granic wyłączeń z art. 5".

3)
W końcu § 17 wyrazy, "po ogłoszeniu tego planu, a przed dniem 1-go listopada" zastępuje się wyrazami: "w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia"
4)
§ 18 otrzymuje następujące brzmienie:

"Na poczet wykonania planu parcelacyjnego, wyznaczonego dla gruntów prywatnych, zalicza się grunty prywatne rozparcelowane a) w trybie rozdziałów B i C działu VI, b) przez Państwowy Bank Rolny w drodze komisowej, c) przez okręgowe urzędy ziemskie i Państwowy Bank Rolny na skutek zastosowania rygorów art. 63".

5)
W § 19 w p. c słowa "przed ogłoszeniem danego planu parcelacyjnego" zastępuje się słowami: "W czasie od dnia 9 stycznia 1926 r. a przed dniem 1 stycznia tego roku, w którym ogłoszono plan parcelacyjny".

Punkt d tegoż § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

"nabyte przez urzędy ziemskie lub przez Państwowy Bank Rolny i rozparcelowane w znaczeniu cz. 3 art. 11 w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku, w którym został ogłoszony plan parcelacyjny".

6)
W początku § 21 wyrazy "Jeżeli w dniu 1 listopada" zastępuje się wyrazami: "Jeżeli w dniu 31 grudnia".
7)
Skreśla się paragrafy: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78.
8)
Część 2 paragrafu 110 otrzymuje brzmienie następujące:

"Udzielenie osobom fizycznym upoważnienia do wykonywania parcelacji prezesi okręgowych urzędów ziemskich winni uzależnić od złożenia kaucji lub odpowiedniego zabezpieczenia. Wysokość gwarancji zależy od wielkości obszaru, na który udziela się upoważnienia. Prezesi okręgowych urzędów ziemskich mogą jednak w miarę uznania złożyć Ministrowi Reform Rolnych umotywowany wniosek o zwolnienie tych osób od składania zabezpieczenia".

9)
Do § 116 dodaje się część 2:

"Cena zatwierdzona, lecz nie podana do wiadomości zainteresowanych, może być jednak według uznania prezesów okręgowych urzędów ziemskich poddana w poszczególnych wypadkach ponownemu rozpatrzeniu na podstawie przepisów art. 68 i 69 ustawy".