§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.914

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej, wydanem w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu oraz Sprawiedliwości (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 8, poz. 66) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 30 października 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 903) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w §§ 4 i 5 po wyrazach: "na żądanie" wstawia się wyraz: "powiatowych";
2)
w cz. 1 § 6 przed wyrazem: "urzędy" wstawia się wyraz: "powiatowe"; w cz. 2 tegoż paragrafu przed wyrazem: "urzędów" wstawia się wyraz: "powiatowych";
3)
w § 8 dwukrotnie użyty wyraz: "okręgowe" zastępuje się wyrazem: "powiatowe";
4)
w § 9 wyraz: "okręgowego" następuje się wyrazem: "powiatowego", wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy", a wyrazy: "urząd wojewódzki" zastępuje się wyrazem: "starostę";
5)
zdanie 1 § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"Podania o przyznanie wyłączeń z mocy art. 5 składa się właściwemu terytorjalnie powiatowemu urzędowi ziemskiemu (§ 13).";

6)
§ 13 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13. 1) Właścicielowi służy prawo złożenia do właściwego powiatowego urzędu ziemskiego podania o zwolnienie od obowiązku parcelacyjnego bądź odrębnie z art. art. 4 i 5, bądź też łącznie z obu wymienionych artykułów.

Powiatowy urząd ziemski po określeniu w terminie wskazanym w cz. 3 art. 16 podstawowych norm władania z art. 4 prześle skompletowany wniosek o wyłączenie z art. 5 wraz z odpisem wykonalnego orzeczenia z art. 4 do właściwego okręgowego urzędu ziemskiego, który ze swej strony po przeprowadzeniu badań komisyjnych prześle wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

2) Przy złożeniu wniosku z art. 5 łącznie lub równocześnie z wnioskiem z art. 4, lub gdy wniosek z art. 5 zostanie złożony w terminie późniejszym, jednak przed wydaniem orzeczenia, określającego wyłączenia z art. 4, odgraniczenie na gruncie obszaru wyłączonego z art. 4 może nastąpić dopiero po wydaniu decyzji odnośnie wyłączeń z art. 5; w tych przypadkach termin przewidziany w cz. 4 art. 16 zaczyna biec od daty prowizorycznego ustalenia granic wyłączeń z art. 5.";

7)
w § 16 wyrazy: "Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych" zastępuje się wyrazami: "urzędu wojewódzkiego (z działu rolnictwa) lub delegata Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych";
8)
w § 23 wyrazy: "Minister Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
9)
w § 24 po wyrazach: "od daty" dodaje się wyrazy: "doręczenia odpisu prawomocnej decyzji okręgowego urzędu ziemskiego lub też od daty";
10)
w § 26 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego", a w §§ 26 i 27 wyraz: "okręgowych" zastępuje się wyrazem: "powiatowych";
11)
w §§ 29 i 30 wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy";
12)
§ 34 skreśla się;
13)
§§ 37 i 38 skreśla się;
14)
w § 39 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego";
15)
w § 40 skreśla się wyrazy: "równocześnie ze złożeniem do okręgowej komisji ziemskiej wniosku o ustaleniu wynagrodzenia";
16)
§ 41 skreśla się;
17)
w § 42 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego", wyrazy: "Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu ziemskiego", a wyrazy: "przewidzianych w §§ 40 i 41" zastępuje się wyrazami: "przewidzianych w § 40";
18)
w § 45 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
19)
§ 46 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 46. 1) Rozprawa (cz. 1 art. 23) winna się odbyć w siedzibie okręgowego urzędu ziemskiego. Orzeczenie wydaje urzędnik kierujący rozprawą.

O rozprawie, jak i o ustnem ogłoszeniu sentencji orzeczenia, należy sporządzić protokół.

Zresztą mają analogiczne zastosowanie postanowienia §§ 7, 8, 9, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 12 marca 1924 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 281).

2) Przy wykonywaniu postanowień cz. 2 art. 23 i cz. 2 art. 24 mają analogiczne zastosowanie postanowienia § 40 i §§ 42 - 45";

20)
w § 50 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska winna" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski winien" i skreśla się wyrazy: "wniosek okręgowego urzędu ziemskiego oraz"; w tymże paragrafie dodaje się w końcu dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu:

"Przy wydaniu orzeczenia (art. 29) okręgowy urząd ziemski nie jest związany tymczasowem obliczeniem szacunku, dokonanym w myśl pkt, a) cz. 2 art. 31.

Przy wykonywaniu postanowień cz. 1 art. 29 ma zastosowanie cz. § 46.";

21)
w § 51 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
22)
po § 54 dodaje się nowy paragraf 54a o następujacem brzmieniu:

"§ 54a. Przy wykonywaniu postanowień art. 30 mają analogiczne zastosowanie postanowienia cz. 1 § 46 i ust. 2 § 50";

23)
w § 55 skreśla się wyraz: "okręgowego";
24)
w § 69 wyrazy: "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami: "Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych", a wyrazy: "Minister Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Reform Rolnych";
25)
w cz. 1 § 80 wyraz: "okręgowe" zastępuje się wyrazem: "właściwe";
26)
w cz. 2 § 81 skreśla się wyrazy: " lub przez okręgową komisję ziemską w trybie art. 71";
27)
w § 83 skreśla się wyrazy: "do norm, ustalonych przez Ministerstwo Reform Rolnych";
28)
w § 95 wyrazy: "prezesa okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
29)
w § 107 po wyrazach: "analogiczne zastosowanie" dodaje się wyrazy: "do orzeczeń powiatowego urzędu ziemskiego, zatwierdzających lub odmawiających zatwierdzenia projektu parcelacji i wykazu nabywców";
30)
w § 108 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego";
31)
w § 109 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego", wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy", po wyrazach zaś: "wypływających z art. 64" dodaje się wyrazy; "lub z cz. 3 art. 65";
32)
w cz. 1 i 2 § 110 kilkakrotnie użyte wyrazy: "prezesi okręgowych urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "okręgowe urzędy ziemskie", w cz. 2 tegoż paragrafu użyty wyraz "winni" zastępuje się wyrazem: "winny";
33)
w § 115 wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
34)
§§ 117 i 118 skreśla się;
35)
w § 121 wyraz: "okręgowego" zastępuje się wyrazem: "właściwego";
36)
w § 129 skreśla się wyraz: "prezesa".