Zm.: rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.658

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 sierpnia 1923 r.
w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.

Na zasadzie art. 4 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. i art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. zmieniających przepisy tymczasowe o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. № 32 poz. 194 i № 106 poz. 770) oraz art. 12 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o kontroli państwowej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 46 poz. 406) w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych otrzymuje brzmienie następuje:

"Opłaty sądowa z wyjątkiem wskazanych w § 2 uiszcza się w znaczkach sądowych. Opłaty na sumę powyżej 60.000 mk. można wpłacać również w gotówce. Opłaty ponad 300.000 mk. uiszcza się tylko w gotówce, przyczem do kas poborowych przy sądach okręgowych (apelacyjnych) mogą być wpłacane w gotowiźnie opłaty nie przewyższające 1.000.000 mk. Opłaty ponad 1.000.000 mk. mają być wpłacane wyłącznie do kas skarbowych".

§ 3 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 46 poz. -406) otrzymuje brzmienie następujące:

"Znaczki sądowe będą 5 kategorji: po 100 mk., 500 mk., 1.000 mk., 5.000 mk. i 10.000 mk.".

Za pomocą znaczków sądowych po 1 mk., 5 mk., 10 mk. i 50 mk. mogą być uiszczane opłaty sądowe do czasu wyczerpania zapasu tych znaczków, nie dłużej jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życia niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.