Zm.: rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.109.902

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 listopada 1932 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Na podstawie art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272 i Dz. Urz. T. Komisji Rząd. Śląska Ciesz. 1921 r. Nr. 10, poz. 222) zarządzam co następuje:
Do rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 1059) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 337), wprowadza się zmiany następujące:
1)
W § 1 punkt a) skreśla się wyraz "konstantynowskiego", oraz wyrazy: "puławskiego, lubartowskiego i włodawskiego".
2)
W § 1 punkt b) po wyrazie "tomaszowskiego" zamiast wyrazu "i" wstawia się przecinek, a po wyrazie "hrubieszowskiego" wstawia się wyrazy: "puławskiego, lubartowskiego i włodawskiego".
3)
W § 1-a skreśla się ustęp pierwszy.
4)
W § 1-b ustęp l skreśla się wyraz: "właściwego".
5)
W § 1-b ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Ekspozytura nie jest uprawniona do wydawania decyzyj i orzeczeń w charakterze władzy nadzorczej I instancji. Wykonywa ona jedynie czynności pomocnicze w zakresie nadzoru nad kasami chorych, działającemi na jej terytorjum".

6)
W § 1-b ustęp 3 punkt pierwszy i drugi skreśla się wyraz "właściwemu", a w ustępie trzecim wyraz: "właściwego"
7)
Punkt piąty ustępu trzeciego paragrafu 1-b skreśla, się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.