Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.183

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 1922 r.
w sprawie zmiany art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 sierpnia 1320 r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych oraz załącznika № 4 do tegoż artykułu.

Na podstawie przepisów o dodatku za studja wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych, zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu tych funkcjonarjuszów (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429 do 435) zarządza się co następuje:
§  1. Ustęp 2) a) art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 77, poz. 521) otrzymuje następujące brzmienie:

"jednej z wymienionych w następującym wykazie kategorji (załącznik Na 4) w jednej ze szkół wyższych tam wyliczonych, przyczem jo ile chodzi o szkoły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem Rosji, studja winny być ukończone przed 1 listopada 1918 r. co do osób przynależnych do jednej z przyznanych Polsce miejscowości Śląska Cieszyńskiego przed 10 sierpnia 1920 r. studja w szkołach wyższych w Rosji winny być ukończone przed 1 października 1917 r. jako datą, od której ustrój tych szkół został zmieniony".

§  2. Załącznik № 4 do art. 12 wyszczególnionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Załącznik Na 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 521).

Wykaz obejmujący uniwersytety i szkoły wyższe, równorzędne uniwersytetowi oraz udzielane przez nie świadectwa (dyplomy).

A. Polska.

Uniwersytety: Jagielloński w Krakowie, Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawski, Poznański i Stefana Batorego w Wilnie.

Politechniki: Lwowska i Warszawska.

Akademja Weterynarji we Lwowie.

Akademja Rolnicza w Dublanach (przemieniona na Wydział rolniczo-leśny Politechniki Lwowskiej) i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, istniejąca od r. 1911 do 1916 pod nazwą: Kursy Przemysłowo - Rolnicze w Warszawie, a od roku 1916 do 1918 pod nazwą: Wyższa Szkoła Rolnicza w Warszawie.

Akademia Górnicza w Krakowie.

Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, istniejąca od r. 1912/13 do 1915 pod nazwą: Wyższe Kursy Handlowe im. Aug. Zielińskiego.

Akademja sztuk Pięknych w Krakowie.

Seminarja duchowne diecezjalne w Poznaniu, Pelplinie, Tarnowie, Przemyślu (rzym.-kat. i gr.-kat.) i Stanisławowie (gr.-kat.) oraz zakłady teologiczne XX Misjonarzy w Krakowie i O.O. Jezuitów w Krakowie.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach teologicznych: a) absolutorjum z całkowitego kursu nauk na jednym z uniwersyteckich wydziałów teologicznych lub w jednem ż wymienionych seminarjów djecezjalnych względnie zakładów teologicznych, b) dyplom doktora teologji;

przy studjach prawniczych: a) świadectwa trzech egzaminów rządowych prawno-historycznego, sądowego i politycznego, b) dyplom magistra praw, c) dyplom doktora praw, d) świadectwo końcowego egzaminu państwowego na wydziale prawa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i na wydziale prawa i nauk społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie dla absolwentów nauk prawnych uniwersytetów obcych;

przy studjach lekarskich: a) dyplom lekarski lub b) dyplom doktora wszech nauk lekarskich jednego z uniwersyteckich wydziałów lekarskich, c) świadectwo uzupełniającego egzaminu lekarskiego, złożonego przed komisją egzaminacyjną przy Uniwersytecie Warszawskim, d) świadectwo końcowego egzaminu lekarskiego dla absolwentów uniwersytetów niemieckich, pochodzących z ziem polskich b. cesarstwa niemieckiego, złożonego przed komisją egzaminacyjną przy Uniwersytecie Warszawskim;

przy studjach filozoficznych: a) świadectwo egzaminu naukowego dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, b) dyplom doktora filozofji;

przy studjach politechnicznych: a) świadectwo złożenia drugiego egzaminu państwowego, b) dyplom doktora nauk technicznych; przy studjach specjalnych geodetycznych: świadectwo egzaminu państwowego;

przy studjach weterynaryjnych: a) dyplom lekarza weterynaryjnego, b) dyplom doktora nauk weterynaryjnych;

przy studjach farmaceutycznych: dyplom magistra farmacji;

przy studjach rolniczych i leśnych: a) świadectwo ukończenia czteroletniego kursu nauk na studjum rolniczem Uniwersytetu Jagiellońskiego, b) dyplom studjum rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

c) świadectwo egzaminu głównego dawnej Akademji Rolniczej w Dublanach, d) dyplom dawnej Akademji Rolniczej w Dublanach, e) dyplom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, f) dyplom Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie, g) dyplom Kursów Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie;

przy studjach handlowych: dyplom Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie;

przy studjach w zakresie sztuk pięknych: świadectwo ukończenia studjów, wydane przez Akademję Sztuk Pięknych w Krakowie.

B. Wolne miasto Gdańsk.

Politechnika w Gdańsku: dowodem ukończenia studjów są: a) dyplom inżyniera i b) dyplom doktora inżynierji.

C. Atustrja i kraje sukcesyjne.

Uniwersytety: w Czerniowcach, Gracu, Insbruku, Pradze (czeski i niemiecki) i Wiedniu;

Politechniki: w Bernie (czeska i niemiecka) Gracu, Pradze (czeska i niemiecka) i Wiedniu,

Akademja Weterynarji w Wiedniu,

Akademja Żiemianska w Wiedniu,

Akadefnje Górnicze W Leoben i Przybrarriie,

Akademja Eksportowa w Wiedniu,

Akademja Konsularna w Wiedniu,

Akademja dla sztuk plastycznych w Wiedniu.

Samodzielne wydziały teologiczne: w Ołomuńcu, Solnogrodzie i Wiedniu (ewang.) ; Zakład naukowy teologji Izraelickiej w Wiedniu; rzym, kat. Seminarja duchowne djecezjalne w całej Austrji i krajach sukcesyjnych.

Dowodem ukończeniu studjów są:

przy studjach teologicznych, prawniczych, lekarskich, filozoficznych, politechnicznych, weterynaryjnych, w zakresie sztuk pięknych oraz studjów specjalnych: świadectwa, jak w szkołach wyższych polskich; przy studjach górniczych świadectwa dwóch egzaminów państwowych;

przy studjach rolniczych i leśnych świadectwa trzech egzaminów państwowych;

przy studjach handlowych - dyplom Akademji Eksportowej w Wiedniu;

przy studjach konsularnych-absolutorjum pięcioletniego kursu nauk Akademji Konsularnej.

D. Niemcy.

Uniwersytety: w Berlinie, Bonn, Erlangen, Frankfurcie nad Menem, Fryburgu w Badenji, Giessen, Getyndze, Gryfji, Halli, Heidelbergu, Jenie, Kilonji, Kolonji, Królewcu, Lipsku, Marburgu, Monachjum, Monasterze, Rostoku, Strassburgu (dawny), Tybindze, Wrocławiu i Würzburgu,

Akademja Wojskowo-Lekarska w Berlinie,

Akademje Weterynarji: w Berlinie, Hanowerze, Monachjum i Stutgardzie,

Politechniki:, w Akwizgranie, Berlinie, Brunszwiku, Darmsztadzie, Dreznie, Hanowerze, Karlsruhe, Monachjum, Stuttgardzie i Wrocławiu,

Akademje Rolnicze (Landwirtschaftliche Hochschulen): w Berlinie, Bonn, Poppelsdorf, Hohenheim i Weihenstephan,

Akademje leśnicze: w Eberswaldzie, Eisenach, Hann-Münden i Tharandt,

Akademje Górnicze: w Berlinie, Claustal i Freibergu w Saksonji,

Akademje Handlowe (Handelshochschulen) w Berlinie, Kilonji, Lipsku, Mannheim i Monachjum.

Akademje Sztuk Pięknych: w Berlinie, Dreznie Düsseldorfie, Karlsruhe, Kassel, Królewcu, Monachjum i Stuttgardzie.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach uniwersyteckich: a) świadectwo złożenia egzaminów państwowych dla teologów, prawników, lekarzy i nauczycieli, b) dyplom doktora jednego z wydziałów uniwersyteckich;

przy studjach politechnicznych i górniczych: a) dyplom inżyniera, b) dyplom doktora inżynierji;

przy studjach weterynaryjnych: a) świadectwo egzaminu zawodowego (Fachprüfung), b) dyplom doktora medycyny weterynaryjnej;

przy studjach rolniczych: a) świadectwo egzaminu końcowego (Landwirtschaftliche-Abgangsprutung), b) świadectwo egzaminu zawodowego (Landwirtschaftslehrerprufung, Wissenschafte Prüung für Tierzuchtinspektoren, Landmesserprufung, Kulturtechnische Prüfung, Brauerei-Ingenieur-Prüfung, Examen für Zuckarfabriks Ingenieur Fachlehrerprüfung für niedere Landwirtschaftliche flnstalten);

przy studjach leśniczych: świadectwo egzaminu dyplomowego z leśnictwa;

przy studjach handlowych: świadectwo egzaminu dyplomowego;

przy studjach w zakresie sztuk pięknych: świadectwo ukończenia studjów.

E. Rosja.

Uniwersytety: w Charkowie, Dorpacie (dawny), Helsingforsie (dawny), Kazaniu, Kijowie, Moskwie, Odesie, Saratowie, Petersburgu, Tomsku i Warszawie (dawny) ; Wyższe Kursy Żeńskie w Moskwie i Petersburgu.

Wojenna Akademja Prawnicza w Petersburgu, Cesarska Szkoła Prawna w Petersburgu, Liceum Aleksandrowskie w Petersburgu, Demidowskie Liceum Prawnicze w Jarosławiu, Cesarskie Liceum Cesarzewicza Mikołaja w Moskwie.

Wojenna Akademja Medyczna w Petersburgu, Żeński Instytut Medyczny w Petersburgu.

Instytuty historyczno-filozoficzne w Petersburgu i Nieżynie, Lazarewski Instytut Języków Wschodnich w Moskwie, Instytut Orjentalny we Władywostoku, Żeński Instytut Pedagogiczny w Petersburgu.

Politechniki: w Helsingforsie (dawna), Kijowie, Nowo-Czerkasku, Rydze (dawna) i Warszawie (dawna); Instytuty Technologiczne: w Charkowie, Petersburgu i Tomsku; Moskiewski Instytut inżynierów Drogowych i Wodnych (przedtem Cesarski Instytut Inżynierów Komunikacji), Instytut Inżynierów Drogowych i Wodnych w Petersburgu; Wyższa Szkoła techniczna w Moskwie; Instytut Politechniczny w Petersburgu; Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersburgu; Instytut Elektrotechniczny w Petersburgu; Żeńskie Kursy. Politechniczne w Petersburgu; Konstantynowski Instytut Mierniczy w Moskwie;

Instytuty Weterynaryjne: w Charkowie, Dorpacie, (dawny), Kazaniu i Warszawie (dawny);

Instytuty leśnicze i rolnicze w Moskwie, Puławach (dawny), Petersburgu (Instytut leśniczy) ; Stebutowskie Kursy Żeńskie Rolnicze w Petersburgu;

Instytut Górniczy w Petersburgu, Wyższa Szkoła Górnicza w Ekaterynosławiu;

Akademje Sztuk Pięknych w Petersburgu i Moskwie;

Akademja duchowna (rzym. kat.) w Petersburgu, flkademje duchowne (prawosławne): w Kazaniu, Kijowie, Moskwie i Petersburgu;

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studiach teologicznych, prawniczych, lekarskich, historyczno-filologicznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych: dyplom kandydata, dyplom ukończonego (rzeczywistego) studenta, dający prawa do 10 lub 12 rangi urzędników państwowych dyplom 1 lub 2 stopnia; na wydziałach medycznych: dyplom lekarza; w Instytutach historyczno-filologicznych: dyplom nauczyciela gimnazjalnego; dyplomy oznaczone, jako równorzędne;

przy studjach politechnicznych f mierniczych: dyplom inżyniera (dający prawa do 10 Jub 12 rangi urzędników państwowych);

przy studjach weterynaryjnych: dyplom lekarza weterynarji;

przy studjach leśnych i rolniczych: dyplom uczonego agronoma, hydrotechnika, leśnika lub inny oznaczony jako równorzędny (dający prawa do 10 lub 12 rangi urzędników państwowych);

przy studjach w zakresie sztuk pięknych: dyplom artysty lub architekta (dający prawa do 10 lub 12 rangi urzędników państwowych).

F. Belgja.

Uniwersytety państwowe: w Gandawie i Leodjum, Wolny Uniwersytet w Brukseli, Uniwersytet katolicki w Lowanjum;

Akademja Górnicza i Wydział Politechniczny (École de Mines et Faculté polytechnique) w Mons;

Akademja Weterynarji (École de Medecine Veterinaire de I'Etat w Cureghem;

Wyższy Instytut Handlowy w flntwerpji.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach teologicznych: świadectwo stopnia licencjata teologji lub prawa kanonicznego;

przy innych studjach uniwersyteckich: dyplom jednego ze stopni państwowych (grandes légaux), a nie stopni naukowych (grades cientifitjues): doktora, inżyniera i t p., potwierdzony przez Commission d'enterinement:

przy studjach technicznych: dyplom inżyniera lub chemika;

przy studjach weterynaryjnych: dyplom lekarza weterynarji;

przy studjach handlowych: stopień licencjata lub doktora.

C. Francja.

Uniwersytety w Aix-MarśeiIle, Algerze, Besancon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lilie, Lyon, Montpellier, Nancy, Paryżu, Poitiers, Rennes, Strasspurgu i Tuluzie;

École Normale Supérieure w Paryżu, École Pratique des Hautes, Études á la Sorbonne w Paryżu, École Mationale des Chartes w Paryżu, École Spéciale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu;,

Szkoły techniczne: École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu, École Nationale Superieure des Mines w Paryżu, École Politechnique w Paryżu, École Superieure d'Electricite w Paryżu, École Centrale des Arts et Manufactures w Paryżu, École Centrale Lyonnaise w Ljonfe, École Mationale des Mines w St. Etienne, École Speciale d'Architecture w Paryżu, École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle w Paryżu;

Institut Nationale Agronomique w Paryżu, École Nationale des Eaux et Forêts w Nancy;

École des Hautes Études Commerciales w Paryżu, Écoic Coloniale w Paryżu;

École Nationale des Beaux-Art.s w Paryżu.

Institut Catholique w Paryżu, Wydział Teologji Protestanckiej w Paryżu;

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach uniwersyteckich-z wyjątkiem lekarskich-dyplomy stopni państwowych; a) licencjata lub b) doktora (nie uniwersytecki dyplom doktora);

przy studjach lekarskich tylko państwowy dyplom doktora lub chirurga dentysty;

przy studjach politechnicznych: dyplom inżyniera; przy studjach specjalnych: odpowiednie dyplomy.

H. Szwajcarja.

Uniwersytety: w Bazylei, Bernie, Fryburgu, Genewie, Lozannie, Neufchatel, Zurychu;

Politechnika w Zurychu.

Dowodem ukończenia studjów są:

przy studjach uniwersyteckich: dyplom licencjata lub doktora, związkowy dyplom lekarski (dla lekarzy medycyny, dentystów lub weterynarzy) albo farmaceutyczny;

przy studjach politechnicznych: dyplom inżyniera lub chemika.

I. Włochy.

Uniwersytety: w Bolonji, Katanji, Genui, Messynie, Neapolu, Padwie, Palermo, Pawji, Pizie, Rzymie, Turynie,

Uniwersytet Gregorjański w Rzymie, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie,

Politechniki i akademje weterynarji w MedjolanIe, Turynie i Neapolu.

Dowodem ukończenia studjów są: dyplom doktora (Iaurea) lub dyplom zawodowy inżyniera, aptekarza i t. p.

J Wielka Brytanja z Iriandją.

Uniwersytety:, w Birmingham, Bristolu, Cambridge, Leeds, Londynie, Oxfordzie, Edynburgu, Glasgowie i Dublinie.

Dowodem ukończenia studjów są:

dyplomy jednego z następujących stopni (z bliższem określeniem umiejętności) bakalaureat (BacheLor), magisterjum (Master) i doktorat (Doctor).

K. Stany Zjednoczone Północnej Ameryki.

Uniwersytety: University of California (Berkeley), Leland Stanford Junior University, University of Colorado (Boulder, Yale University (New Haven), CJni-versity of Chicago, North-western University (Chicago), University of Michigan (Ann Arbor), John Hopkins University (Baltimore), Harward University (Cambridge), State University of Iowa (Iowa City), Columbia University (New-York), University of Pennsylvania (Philadelphia), University of Pittsburgh, Princeton University, Boston University, Cornell University (Ithaca N. Y), New-York University, University of Illinois (Urbana).

Dowodem ukończenia studjów są:

dyplomy: magistra (master) doktora (doctor), na wydziałach prawniczych także świadectwa ze stopni bakalaureatu (Bachelor of Laws) oraz dla nauk technicznych dyplom inżyniera.

Powyższy wykaz zawiera z pomiędzy zagranicznych szkół wyższych i udzielanych przez nie dyplomów jedynie ważniejsze. Władza przyznająca dodatek za studja wyższe, winna w razie przedłożenia jej dowodów ukończenia zagranicznych studjów wyższych, niewymienionych w wykazie, odnieść się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego celem rozstrzygnięcia w myśl p. 2c art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 521).

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 lipca 1920 r. Równocześnie uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie zmian w spisie wyższych zakładów naukowych, których ukończenie daje prawo do dodatku za studja wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. № 118, poz. 781).

Prezydent Ministrów a zarazem