Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.9.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1949 r. Nr 46, poz. 340 i z 1951 r. Nr 31, poz. 239) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe (Dz. U. Nr 22, poz. 189) dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą rolniczych spółdzielni produkcyjnych".

§  2. Spory o prawa majątkowe, o ustalenie stosunku prawnego lub prawa oraz spory przedumowne, w których stroną jest rolnicza spółdzielnia produkcyjna, wszczęte w komisjach arbitrażowych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, rozpoznawane będą aż do ukończenia postępowania według przepisów dotychczasowych.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.