Zm.: rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 11 grudnia 1930 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 82) zmieniony rozporządzeniem z dnia 14 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 278) otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy wywozie zagranicę ceraty wytworzonej w kraju, zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za sprowadzane z zagranicy, zużyte do wyrobu tego towaru surowce i półfabrykaty, podług następujących norm:

za 100 kg ceraty (chodników ceratowych) na tkaninie jutowej zł 30.-

za 100 kg ceraty na tkaninie innej zł 70.-"

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 30-go dnia po ogłoszeniu.