Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.27.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 3 maja 1961 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. Nr 36, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 18, poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej (równorzędne) miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej - na wyjazd, na pobyt czasowy do Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Rumuńskiej Republiki Ludowej, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich",

2) w § 3:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jeżeli ubiegający się o paszport ma wyjechać wraz ze swymi małoletnimi dziećmi - pisemne, notarialnie poświadczone oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na wyjazd dzieci, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia - zezwolenie sądu (władzy opiekuńczej), chyba że wyjazd ma nastąpić na zaproszenie przebywającego za granicą drugiego z rodziców albo że władza rodzicielska służy wyłącznie ubiegającemu się o paszport; jeżeli małoletni poddany władzy rodzicielskiej ma wyjechać bez osoby, której służy ta władza - oświadczenie o zgodzie na wyjazd obojga rodziców lub tego z nich, któremu służy władza rodzicielska",

b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jeżeli małoletni poddany opiece albo ubezwłasnowolniony poddany opiece lub kurateli ma wyjechać za granicę na stałe - zezwolenie władzy opiekuńczej, a jeżeli małoletni lub ubezwłasnowolniony ma wyjechać na pobyt czasowy bez osoby, której służy opieka lub kuratela - oświadczenie tej osoby o zgodzie na wyjazd",

c) ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zezwolenie właściwego organu wojskowego, jeżeli ubiegający się o paszport pełni czynną służbę wojskową",

d) w ust. 1 po pkt 8 dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu:

"9) zezwolenie właściwego wojskowego komendanta rejonowego, jeżeli ubiegający się o paszport jest poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo osobą, która otrzymała kartę powołania do odbycia ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego",

e) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odpis skrócony aktu urodzenia, a w przypadku wyjazdu razem z dziećmi wpisanymi do paszportu także odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci; jeżeli ubiegający się o paszport pozostaje w związku małżeńskim, składa on zamiast odpisu aktu urodzenia odpis skrócony aktu małżeństwa; osoby owdowiałe składają ponadto odpis skrócony aktu zgonu małżonka, osoby zaś rozwiedzione - odpis prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód; również i w tym przypadku przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa zwalnia od obowiązku przedłożenia odpisu skróconego aktu urodzenia",

f) w ust. 2 pkt 2 zdanie drugie wyrazy "powszechnemu obowiązkowi wojskowemu" zastępuje się wyrazami "obowiązkowi służby wojskowej kobiet",
g) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 1 pkt 7 nie dotyczy wyjazdów czasowych do Ludowej Republiki Albanii, Ludowej Republiki Bułgarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumuńskiej Republiki Ludowej, Węgierskiej Republiki Ludowej, Demokratycznej Republiki Wietnamu i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich",

3) w § 4 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) posiadany polski wojskowy dokument osobisty (zaświadczenie wojskowe)",

4) w § 7:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 dla każdego uczestnika grupy",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli wyjazd za granicę na podstawie paszportu zbiorowego następuje przy użyciu mechanicznego środka lokomocji, do wniosku o wydanie paszportu zbiorowego należy dołączyć zamiast dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt 4:

- zaświadczenie przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa o wynajmie autobusu, jeżeli wyjazd następuje przy użyciu autobusu tego przedsiębiorstwa,

- uwierzytelniony odpis zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy, wydanego przez właściwy organ resortu komunikacji, lub zaświadczenie wydane przez taki organ na liście uczestników wycieczki, stwierdzające, że zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy będzie wydane, oraz zezwolenie Narodowego Banku Polskiego na wywóz środków płatniczych niezbędnych do pokrycia kosztów związanych z użyciem autobusu - jeżeli wyjazd następuje przy użyciu autobusu innego niż przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa,

- zaświadczenie Polskiego Związku Motorowego oraz zezwolenie Narodowego Banku Polskiego na wywóz środków płatniczych niezbędnych do pokrycia kosztów związanych z użyciem samochodu osobowego lub motocykla - jeżeli wyjazd następuje przy ich użyciu.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 2 pkt 4 nie dotyczy wyjazdów do Ludowej Republiki Albanii, Ludowej Republiki Bułgarii, Chińskiej Republiki Ludowej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumuńskiej Republiki Ludowej, Węgierskiej Republiki Ludowej, Demokratycznej Republiki Wietnamu i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.",

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.