Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.98.879

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 3 listopada 1928 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80. poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 464) w brzmieniu nadanem rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 678) otrzymuje następujące brzmienie:

"Przy wywozie zagranicę wyrobów włókienniczych wytworzonych w kraju, zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wyrobu tych towarów barwniki i chemikalja podług następujących norm:

za100 kg. tkanin bawełnianych białych wykończonychZł.3.-
za100 kg. tkanin bawełnianych kolorowych"51.50
za100 kg. tkanin wełnianych kolorowych"95.-
za100 kg. tkanin półwełnianych kolorowych"69.30
za100 kg. tkanin z jedwabiu sztucznego, kolorowych"51.50
za100 kg. tkanin półjedwabnych kolorowych"51.50
za100 kg. wyrobów dzianych bawełnianych białych"3.-
za100 kg. wyrobów dzianych bawełnianych kolorowych"51.50
za100 kg. wyrobów dzianych wełnianych kolorowych"95.-
za100 kg. wyrobów dzianych półwełnianych kolorowych"69.30
za100 kg. wyrobów dzianych z jedwabiu sztucznego, kolorowych"51.50
za100 kg. wyrobów dzianych półjedwabnych kolorowych"51.50
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu. Jednocześnie uchyla się rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 678).