Zm.: rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie przędzy barwionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.76.679

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 6 sierpnia 1928 r.
o zmianie rozporządzenia z dn. 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie przędzy barwionej.

Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
§ 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dn. 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 469) otrzymuje następujące brzmienie:

"Przy wywozie zagranicę przędzy, wytworzonej w kraju, zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wyrobu przędzy barwniki i chemikalia podług następujących norm:

za 100 kg. przędzy wełnianej barwionejzł.78.50
za 100 kg. przędzy wełnianej z domieszką przędzy bawełnianej, barwionej"69.-
za 100 kg. przędzy bawełnianej barwionej"34.-
za 100 kg. przędzy wigonjowej barwionej"34.-
za 100 kg. przędzy wigonjowej z domieszką wełny (nie wyżej 50%)"45.-".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu.