Zm.: rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. o zniżce celnej na jabłka świeże.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.20.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 marca 1935 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1935 r. o zniżce celnej na jabłka świeże.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. "a" rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr . 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
W paragrafie 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże (Dz. U. P. Nr. 8, poz. 43) wyrazy "do 31 marca 1935 r. włącznie" zastępuje się wyrazami: "do 5 kwietnia 1935 r. włącznie".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.