Zm.: rozporządzenie z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.793

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 26 września 1932 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.

Na podstawie cz. 1 art. 62 i cz. 4 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 roku o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 893) czyni się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
2)
w cz. 2 § 3 wyrazy: "Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
3)
w § 4 wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
4)
w § 5 wyraz: "Okręgowy" zastępuje się wyrazem: "Powiatowy".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.