Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.28.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 1952 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 285) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Po wszczęciu postępowania a przed wydaniem orzeczenia o wykupie maszyn prezydium wojewódzkiej rady narodowej w przypadkach uzasadnionych szczególną potrzebą gospodarczą może zezwolić wykonawcy na jego wniosek na niezwłoczny odbiór maszyny. Przed odbiorem maszyny prezydium wojewódzkiej rady narodowej dokona szczegółowego opisu maszyny, niezbędnego dla określenia odszkodowania, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy o terminie tej czynności.

4. Jeżeli orzeczenie o wykupie maszyny (§ 7 ust. 1) nie zostanie wydane w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru maszyny przez wykonawcę (ust. 3), prezydium wojewódzkiej rady narodowej przywróci właścicielowi lub posiadaczowi (dzierżycielowi) maszyny jej posiadanie.";

2)
w § 10 ust. 1 po wyrazie "opinii" skreśla się wyraz "dwóch", a wpisuje się wyrazy "rzeczoznawcy lub";
3)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W przypadku gdy wniosek o wykup został zgłoszony przez dwóch lub więcej wykonawców, wykonawcę uprawnionego do odbioru maszyny określa prezydium wojewódzkiej rady narodowej w kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla przedsiębiorstw państwowych objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym, następnie spośród przedsiębiorstw państwowych objętych lub rozliczających się z budżetem terenowym, a w ich braku - spośród pozostałych wykonawców, wymienionych w § 3 ust. 1.";

4)
w § 15 w ust. 1 i 2 wyrazy "Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości" zastępuje się wyrazami "Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz wszystkim ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.