Zm.: rozporządzenie z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.116.965

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 grudnia 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 8, 10 i 17 ustawy ż dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 240) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp 2 § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"Hurtownie rejonowe będą miały wyznaczane bądź odrębne dla każdej, bądź wspólne dla dwóch lub więcej hurtowni rejony sprzedaży; w przypadkach wyznaczenia dla hurtowni wspólnego rejonu, przedsiębiorstwa detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych, znajdujące się w ustanowionym dla danych hurtowni wspólnym rejonie, mogą zaopatrywać się w wyroby tytoniowe w dowolnej hurtowni wspólnego rejonu".

b)
skreśla się ustęp końcowy § 9 oraz ustęp przedostatni § 10,
c)
w § 16 skreśla się ustęp końcowy,
d)
§ 21 otrzymuje następujące brzmienie:

"W razie zmiany cen wyrobów tytoniowych, różnica cen w stosunku do zapasu wyrobów tytoniowych, posiadanego przez hurtowników, koncesjonarjuszów sklepów samoistnych oraz koncesjonarjuszów przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych, posiadających zezwolenia na odprzedaż tych wyrobów innym detalistom, obliczona przy uwzględnieniu rabatu, przysługującego koncesjonariuszowi, podlega wyrównaniu bądź na rzecz koncesjonarjuszów, bądź też na rzecz przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy", zależnie od tego, czy cena danych wyrobów tytoniowych została obniżona, czy podwyższona.

Postanowienia ustępu poprzedniego mają zastosowanie tylko w stosunku do zapasu wyrobów tytoniowych, posiadanego przez koncesjonarjuszów, o których mowa w tym ustępie, w granicach zapasu określanego przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego w myśl § 19 p. c).

Zmiany cen wyrobów tytoniowych, o ile chodzi o innych koncesjonarjuszów, aniżeli wymienionych w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, nie powodują w stosunku do wyrobów pobranych przed zmianą cen, ani obowiązku dopłat ze strony koncesjonarjuszów na rzecz Polskiego Monopolu Tytoniowego, jeżeli ceny 'zostały podwyższone, ani bonifikaty na rzecz koncesjonarjuszów różnicy cen, jeżeli ceny zostały zniżone, choćby pobrane przed zmianą ceny wyroby nie zostały jeszcze przez koncesjonarjuszów sprzedane.",

e)
skreśla się ustęp 2 § 25,
f)
w § 30 dodaje się punkt f) o następującem brzmieniu:

"jeżeli koncesjonarjusze uchylają się od przewidzianego w § 21 obowiązku wyrównania na rzecz Polskiego Monopolu Tytoniowego różnicy cen od posiadanych zapasów wyrobów tytoniowych w przypadkach, gdy ceny zostały podwyższone.".

g)
§ 31 otrzymuje następujące brzmienie:

"Cofnięcie koncesji za co najmniej trzymiesięcznem wypowiedzeniem może nastąpić po przynajmniej dwukrotnem stwierdzeniu w ciągu roku kalendarzowego przez władzę powołaną do cofania koncesji, iż koncesjonariusz naruszył obowiązki, wynikające z postanowień punktów a), c), d), e), f), g), h) lub j) § 19.".

h)
§ 32 otrzymuje następujące brzmienie:

"Koncesje na hurtową sprzedaż wyrobów tytoniowych mogą być cofane za jednorocznem wypowiedzeniem w następujących przypadkach:

a) w razie przeprowadzania zmian w organizacji hurtowych sprzedaży wyrobów tytoniowych, polegających na skasowaniu hurtowni lub zmniejszeniu ich liczby w danej miejscowości lub rejonie, bądź na przejęciu hurtowej sprzedaży wyrobów tytoniowych w danej miejscowości lub rejonie przez sam Polski Monopol Tytoniowy, względnie jeden z jego zakładów, bądź też na zmianie rejonu danej hurtowni.

Cofnięcie koncesji z powodu zmiany rejonu może być zarządzone pomimo możliwości przeprowadzenia takiej zmiany na zasadzie postanowień § 10.

b) jeżeli hurtowa sprzedaż wyrobów tytoniowych może być oddana innemu koncesjonariuszowi na korzystniejszych od dotychczasowych warunkach dla przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Cofnięcie koncesji w tym przypadku może być zarządzone pomimo możliwości obniżenia dotychczasowemu koncesjonarjuszowi przyznanego mu rabatu (§ 16)."

k)
§ 33 skreśla się,
l)
§ 42 otrzymuje następujące brzmienie:

"Niezależnie od innych przepisów Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego może w czasie do 28 lutego 1933 r. cofnąć bez wypowiedzenia każdą koncesję na hurtową sprzedaż wyrobów tytoniowych w razie zajścia jednego z następujących warunków:

1) w przypadkach przewidzianych w § 31,

2) w przypadkach przewidzianych w p. a) § 32, jeżeli zmiany w organizacji hurtowych sprzedaży wyrobów tytoniowych, wymienione w tym punkcie, nastąpiły lub będą przeprowadzane w czasie od dnia 1 kwietnia 1932 r.,

3) w przypadkach przewidzianych w p. b) § 32. Koncesjonariuszowi, któremu cofnięto koncesję na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, należy wyznaczyć jednomiesięczny termin do zlikwidowania hurtowni, z prawem prowadzenia przez ten czas sprzedaży wyrobów tytoniowych."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.