Zm.: rozporządzenie z dnia 31 maja 1932 r., o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.63.490

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 5 sierpnia 1937 r,
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach.

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 465) zarządza się co następuje:
W § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 490), po słowach "wzorów Nr Nr 1, 2, i 3" dodaje się słowa: "Tekst legitymacji według wzoru Nr 3 jest identyczny z tekstem legitymacji Nr 4. Różnią się one między sobą barwą okładek."
W załączniku do powyższego rozporządzenia skreśla się wzór Nr 3; wzór Nr 4 oznacza się numerami 3 i 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.