Zm.: rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.34.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 22, poz. 128) w § 12 ust. 1 pkt 2 - przecinek po wyrazach "§ 3 ust. 1" zastępuje się średnikiem oraz dodaje się wyrazy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki nadrzędnej, bazę można podzielić na kwartały według proporcji wynikających z planu na rok bieżący".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.