Zm.: rozporządzenie z dnia 30 maja 1923 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.61.539

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 czerwca 1927 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Na podstawie art. 19 i 62 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Paragraf 12 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w sprawie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 65, poz. 507) otrzymuje następujące brzmienie:

"Naczelnemu Dyrektorowi Polskiego Monopolu Tytoniowego dodaną jest Rada Zawiadowcza celem opinjowania ważniejszych spraw monopolu tytoniowego.

Rada Zawiadowcza składa się:

a) z Naczelnego Dyrektora Polskiego Monopolu Tytoniowego, jako przewodniczącego, względnie w jego zastępstwie z jednego z Wicedyrektorów;

b) z jednego przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, względnie jego zastępcy, delegowanych przez Ministra Skarbu;

c) z jednego przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa, względnie jego zastępcy, delegowanych przez Ministra Rolnictwa;

d) z jednego przedstawiciela Ministerstwa Przemysłu i Handlu, względnie jego zastępcy, delegowanych przez Ministra Przemysłu i Handlu;

e) z dwóch Wicedyrektorów Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, względnie ich zastępców;

f) z Inspektora Państwowych Fabryk Tytoniowych;

g) z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dla Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Radę Zawiadowczą Polskiego Monopolu Tytoniowego zwołuje Naczelny Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego w miarę potrzeby, co najmniej raz na miesiąc.

Naczelny Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego może wzywać na posiedzenia Rady Zawiadowczej znawców tych zagadnień, które na tem posiedzeniu będą rozważane, np. kupców tytoniowych, hodowców tytoniu i t. p.

Znawcy wyrażają swoją opinję o danem zagadnieniu, lecz przy uchwałach nie głosują.

Na żądanie trzech członków Rady Zawiadowczej Dyrektor obowiązany jest zwołać posiedzenie. Do ważności uchwał Rady Zawiadowczej konieczną jest obecność przynajmniej pięciu członków, w tej liczbie przewodniczącego.

Uchwały Rady Zawiadowczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

W razie zachodzącej różnicy między zapatrywaniem Naczelnego Dyrektora Polskiego Monopolu Tytoniowego, a opinją większości Rady Zawiadowczej-Naczelny Dyrektor winien po myśli § 2 punkt d) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1926 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego (Dz. U. R. P. № 127, poz. 742), przedłożyć sprawą do decyzji Ministrowi Skarbu.

Członkowie Rady Zawiadowczej obowiązani są zachować tajemnicę o wszystkiem, co dotyczy interesów Polskiego Monopolu Tytoniowego. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, względnie karno-sądowej, udowodnione niezachowanie tajemnicy powoduje wykluczenie z Rady i niemożność ponownego mianowania.

Przebieg posiedzeń Rady Zawiadowczej Polskiego Monopolu Tytoniowego winien być zapisywany do księgi protokółów posiedzeń Rady Zawiadowczej.

Członkowie Rady Zawiadowczej Polskiego Monopolu Tytoniowego pobierają za udział w posiedzeniach wynagrodzenie z funduszów Polskiego Monopolu Tytoniowego w wysokości ustalonej przez Ministra Skarbu.

§ 2. Do Rady Zawiadowczej należy:

a) opinjowanie budżetu, oraz sprawozdania rocznego i bilansu Polskiego Monopolu Tytoniowego;

b) wnioski o nabywanie, zamianę lub sprzedaż majątku nieruchomego, oraz obciążanie nieruchomości Polskiego Monopolu Tytoniowego;

c) postanowienia o metodach fabrykacyjnych, oraz zasadniczych procedurach wyrobów tytoniowych;

d) postanowienia o zasadach i sposobach zakupu, jakości i ilości zakupić się mających surowców tytoniowych;

e) postanowienia o zasadach i sposobach zakupów artykułów ekonomicznych oraz maszyn i urządzeń fabrycznych;

f) wnioski o ustalenie warunków udzielania koncesyj na plantacje tytoniowe;

g) ustalanie warunków udzielania koncesyj na sprzedaż wyrobów tytoniowych;

h) wnioski o ustalanie cen taryfowych, po których plantatorzy winni są cały zapas wyprodukowanego tytoniu odprzedawać Monopolowi Tytoniowemu;

i) uchwalanie regulaminu dla Rady Zawiadowczej;

k) uchwalanie we wszystkich sprawach, które ze wzglądu na ich ważność przedkładane będą Radzie Zawiadowczej przez Naczelnego Dyrektora Polskiego Monopolu Tytoniowego według jego uznania".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.