Zm.: rozporządzenie z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.61.578

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 7 czerwca 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Na podstawie art. 16, ust. 4 art. 31 i art. 38 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
W § 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 869) kwotę: "12 złotych" zastępuje się kwotą: "8 złotych".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.