Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.
§  1. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 75 poz. 517) w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowej i odwoławczej na obszarze b. zaboru austrjackiego ulega następującym zmianom;
1) § 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"Na obszar miasta Krakowa utworzy się według dzielnic, katastralnych (hipotecznych), trzy odrębne komisje szacunkowe, a mianowicie:

a) jedną dla dzielnic I, III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.

b) drugą dla dzielnic II, VI, VII, VIII, XIX.

c) trzecią " " IX, X, XI, XX, XXI, XXII".

2) § 6 po słowach: "dzielnicy m. Lwowa" uzupełnia się słowami:

"oraz wszystkich trzech komisji na obszar m. Krakowa".