§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego. - Dz.U.1935.34.243 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.34.243

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1935 r.
§  1.
§ 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 644) otrzymuje brzmienie następujące:

"Zakładami ochrony roślin w rozumieniu rozporządzenia niniejszego są stacje ochrony roślin, czynne we właściwych izbach rolniczych, a dla obszaru województw: białostockiego, poleskiego i warszawskiego do czasu utworzenia stacyj ochrony roślin we właściwych izbach rolniczych - Stacja Ochrony Roślin Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego w Warszawie".