Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.34.243

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 18 kwietnia 1935 r.
o zmianie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Na podstawie art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 922) zarządzam co następuje:
§ 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 644) otrzymuje brzmienie następujące:

"Zakładami ochrony roślin w rozumieniu rozporządzenia niniejszego są stacje ochrony roślin, czynne we właściwych izbach rolniczych, a dla obszaru województw: białostockiego, poleskiego i warszawskiego do czasu utworzenia stacyj ochrony roślin we właściwych izbach rolniczych - Stacja Ochrony Roślin Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego w Warszawie".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.