Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.753

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 września 1932 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 868) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 668) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 § 2 dodaje się drugie zdanie następującej treści: "Obszar działania komisji określa wojewoda".
2)
w § 13 skreśla się w ust. 2 punkt c) oraz w ust. 3 punkt b); punkty c), d) ust. 3 otrzymują numerację b), c).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.