Zm.: rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.41.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 października 1952 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej (Dz. U. Nr 19, poz. 156) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 7 dodaje się nowy § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Sprawy publicznych przedsięwzięć rozrywkowych należące do właściwości Ministra Administracji Publicznej przechodzą do zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki.";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Wszystkie inne sprawy, nie wymienione w § 1 - 7a niniejszego rozporządzenia, a należące do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej, przechodzą do właściwości Prezesa Rady Ministrów.".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.