Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.36.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1960 r.
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków (Dz. U. z 1952 r. Nr 37, poz. 256, z 1953 r. Nr 33, poz. 139, z 1954 r. Nr 31, poz. 124, z 1955 r. Nr 24, poz. 148, z 1956 r. Nr 28, poz. 130, z 1957 r. Nr 38, poz. 165, z 1958 r. Nr 47, poz. 234 i z 1959 r. Nr 40, poz. 251) zarządza się, co następuje:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów Ziem Zachodnich i południowej części województwa rzeszowskiego wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadana indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazana spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw ziemniaków w roku ich objęcia oraz w ciągu dwóch lat następnych, w czwartym zaś i dalszych latach od chwili objęcia obciąża się tymi dostawami według powiatowych norm dostaw obowiązujących w danej wsi.

2. Do określonych w ust. 1 gruntów, których objęcie nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą stosowane przejściowo w okresie 1960 i 1961 r. przepisy obowiązujące przed tym dniem.";

2) § 10a otrzymuje brzmienie:

"§ 10a. 1. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw ziemniaków w roku objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia obciąża się tymi dostawami według powiatowych norm dostaw obowiązujących w danej wsi.

2. Do określonych w ust. 1 gruntów, których objęcie nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą stosowane przejściowo w okresie 1960 i 1961 r. przepisy obowiązujące przed tym dniem.";

3) dotychczasowe §§ 10b, 10c, 10d, 10e otrzymują kolejną numerację 10d, 10e, 10f i 10g, dotychczasowe zaś §§ 10g i 10h - numerację 10h i 10i; natomiast dotychczasowy § 10f otrzymuje numerację 10b i następujące brzmienie:

"§ 10b. W przypadku gdy objęcie gruntów, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz w § 10a ust. 1, nastąpiło w czwartym kwartale - za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.";

4) po § 10b dodaje się nowy § 10c w brzmieniu:

"§ 10c. 1. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych - zwalnia się od obowiązku dostaw ziemniaków na okres trwania umowy.

2. Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych - obciąża się obowiązkowymi dostawami ziemniaków w okresie trwania umowy według ulgowej normy dostaw w wysokości 100 kg z 1 ha gruntów ornych.

3. Jeżeli norma obowiązkowych dostaw ziemniaków z gruntów własnych gospodarstwa jest niższa od normy ulgowej (ust. 2), stosuje się do gruntów przydzielonych do zagospodarowania lub w dzierżawę normę niższą.

4. Do określonych w ust. 2 gruntów, przydzielonych do zagospodarowania lub w dzierżawę przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, utrzymuje się w mocy okres zwolnienia od obowiązku dostaw ziemniaków przysługujący w myśl przepisów obowiązujących przed tym dniem.";

5) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.