Zm.: rozporządzenie z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.71.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 września 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Na mocy § 38 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. dz. ust. z 1888 r. Nr. 1) w brzmieniu, ustalonem art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413) oraz na mocy artykułów 1 i 12 ustawy z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ustaw o obowiązkowem ubezpieczeniu robotników od wypadków na obszar województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz Ziemi Wileńskiej (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 148) zarządza się co następuje:
§ 4 rozporządzenia z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 749) otrzymuje brzmienie następujące:

"Członkowie sądu rozjemczego otrzymują za udział w posiedzeniu diety, zamiejscowi zaś nadto zwrot kosztów przejazdu.

Wysokość diet oraz kosztów przejazdu ustala Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości po wysłuchaniu opinji Zakładu ubezpieczenia od wypadków."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.