Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 1958 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223) zarządza się, co następuje:
W § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 16, poz. 127, z 1956 r. Nr 36, poz. 162 oraz z 1958 r. Nr 43, poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) dochody z wykonywanych osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny (ust. 5) przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników najemnych, przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz przez pracowników rolnych:

a) przemysłu ludowego,

b) rzemiosła, przemysłu domowego oraz pracy chałupniczej, o ile osiągany z wykonywania tych zajęć obrót nie przekracza w roku podatkowym kwoty 30.000 zł.";

2)
po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Podatek obliczony przy zastosowaniu przepisów art. 15 obniża się o 20% w odniesieniu do dochodów osiąganych z rzemiosła, przemysłu domowego oraz pracy chałupniczej, jeśli zajęcia te są wykonywane osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny (ust. 5) przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników najemnych, przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych bądź przez pracowników rolnych.";

3)
dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 3 i 4;
4)
dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Za członków najbliższej rodziny (ust. 1 pkt 16 i ust. 2) uważa się osoby, określone w przepisach o podatku gruntowym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą wykonującą rzemiosło, przemysł ludowy i domowy albo pracę chałupniczą".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r. i ma zastosowanie do dochodów osiąganych od tego dnia.