Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.63.403

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 sierpnia 1935 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) oraz w związku:
1)
z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu i pakuł lnianych (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 79),
2)
z § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 373), zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:

I. We wstępie:

a)
słowa: "oraz w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 882)" zastępuje się słowami: "oraz w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 373)";
b)
po słowach: "(Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 880)" dodaje się słowa: "w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 79)".

II. W paragrafie 2 ust. (1) po słowie "zbóż" dodaje się słowa: "strączkowych, nasion oleistych" i po słowach: "produktów przemiału" dodaje się słowa: "grochu polerowanego" oraz skreśla się słowa: "i pakuł lnianych".

III. W paragrafie 3 ust. (1) zdanie pierwsze skreśla się słowa: "pakuł lnianych, wyczesek (kądzieli), pakuł lnianych trzepanych i szarpanych".

IV. W paragrafie 3 ust. (1) pkt. II.:

a)
skreśla się słowa: "pakuł lnianych, wyczesek (kądzieli) oraz pakuł lnianych trzepanych i szarpanych",
b)
po słowach: "(Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 880)" dodaje się słowa: "w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 79)".

V. W paragrafie 9 po słowie: "zbóż" dodaje się słowa: "strączkowych, nasion oleistych" a po słowach: "produktów przemiału" dodaje się słowa: "grochu polerowanego".

VI. W paragrafie 14 skreśla się słowa: "i pakuł lnianych".

VII. W paragrafie 15 oraz 17 ust. (2) i ust. (3) po słowie: "zbóż" dodaje się słowa: "strączkowych, nasion oleistych" a po słowach: "produktów przemiału" dodaje się słowa: "grochu polerowanego".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 5 sierpnia 1935 r.