Zm.: rozporządzenie z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.90.576

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1935 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 10 grudnia 1935 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 501) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 3, poz. 23), zmienionem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 648), wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 10 w ust. 1 po punkcie "j)" dodaje się nowe punkty "k)" i "l)" o następującem brzmieniu:

"k) udzielania ogólnych ulg w. obowiązującej taryfie składek za przymusowe ubezpieczenie budowli od ognia,

l) zasad stosowania przepisów zawartych w art. 41 ust. 2,",

dotychczasowy zaś punkt "k)" oznacza się literą "ł)";

2)
w art. 41 treść dotychczasową oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się nowy ustęp 2 o brzmieniu następującem:

"2. Jeżeli właściciel budowli zalegać będzie z zapłatą dwóch lub więcej półrocznych rat składki, których termin płatności przypadnie po 1 stycznia 1936 r., to w przypadku pożaru Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych będzie uprawniony zmniejszyć przypadające mu odszkodowanie, nie więcej jednak niż o 25%.";

3)
w art. 54 w ust. 1 wyrazy "w art. 10 ust. 1 pkt. a) - j)" zastępuje się wyrazami "w art. 10 ust. 1 pkt. a) - 1)".

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.