Zm.: rozporządzenie z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.48.348

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 czerwca 1936 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.

Na podstawie art. 13 ust. 4 oraz art. 121 i 129 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
Paragraf 3-ci rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 144) otrzymuje następujące brzmienie:

"W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 1937 r. od kandydatów na sekretarzy gminnych, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, poznańskiego, pomorskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego wymagane jest:

a) wykształcenie, o jakiem mowa w pkt. 1 ust. 1 § 1 rozporządzenia niniejszego,

b) odbycie 3-miesięcznej praktyki w gminie wiejskiej na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego, albo w gminie wiejskiej na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, zorganizowanej w myśl przepisów art. 102 i 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego,

c) złożenie egzaminu praktycznego, o jakim mowa w § 4".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.