§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.34.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1961 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy (Dz. U. z 1951 r. Nr 64, poz. 442, z 1958 r. Nr 25, poz. 109 i z 1960 r. Nr 14, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 pkt 2:
a)
po lit. c) dodaje się nową lit. d) w brzmieniu:

"d) samochodami osobowymi wynajmowanymi";

b)
dotychczasowe lit. d) i e) otrzymują kolejną numerację lit. e) i f);
2)
w § 5 ust. 1 dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy do spraw komunikacji organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) spółdzielni pracy transportowo-warsztatowej lub spółdzielczej organizacji turystycznej w ramach ich statutowej działalności przewozy turystyczno-wycieczkowe autobusami i samochodami wynajmowanymi mogą być wykonywane z obszaru określonego zezwoleniem na obszar całego kraju";

3)
w § 12 pkt 2 lit. a) wyrazy "spółdzielni pracy transportowej" zastępuje się wyrazami "organizacji spółdzielczych".