Zm.: rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.5.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 stycznia 1937 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie art. 47 ustawy o państwowym podatku dochodowym, w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz. 6) zasądzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R, P. Nr 40, poz. 301) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 17 ust. 4) otrzymuje brzmienie następujące:

"Za związki rewizyjne w rozumieniu art. 10 p. 6 ustawy uważa się związki spółdzielni, którym na zasadzie przepisów ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 55, poz. 495) zostało przyznane prawo rewizji zrzeszonych związków spółdzielni. Związki rewizyjne obowiązane są corocznie przedstawiać w terminie do dnia 1 lutego każdego roku Państwowej Radzie Spółdzielczej spis spółdzielni, należących do związku. Państwowa Rada Spółdzielcza przesyła corocznie, w terminie do dnia 1 marca, izbom skarbowym spis spółdzielni w ich okręgu, należących do związków rewizyjnych. Spółdzielnie należące do wymienionych wyżej związków rewizyjnych, wolne są od opodatkowania, jeżeli swą działalność podstawową - nie tylko według statutu, ale i faktycznie - ograniczają wyłącznie do członków. Jeżeli zaś tego rodzaju spółdzielnie rozszerzają swą działalność podstawową również na osoby nie będące członkami, to z ulg korzystają tylko wówczas, gdy do funduszów nie podlegających według ustawy lub statutu podziałowi między członków, przelewają co najmniej tę część zysku, jaka przypada stosunkowo na obroty z nieczłonkami."

2)
W § 19 ust. 1) zdanie trzecie wyraz: "różnych" zastępuje się wyrazem: "równych".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.