Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1958 r.
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 1954 r. Nr 48, poz. 229, z 1955 r. Nr 25, poz. 152, z 1956 r. Nr 58, poz. 273 i z 1957 r. Nr 51, poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Lekarzom dentystom zatrudnionym w protezowniach dentystycznych i ortodontycznych oraz w zakładach protetyki dentystycznej wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe za protezy zębowe i aparaty ortodontyczne wykonane bezbłędnie ponad obowiązującą normę. Nie dotyczy to jednak lekarzy dentystów zatrudnionych w protezowniach (zakładach), w których ze względu na charakter pracy nie mogą być ustalone normy.

2. Do obowiązującej normy, po której wykonaniu przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1, mogą być zaliczone tylko protezy zębowe i aparaty ortodontyczne wykonane bezbłędnie.

3. Dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe wynosi:

1) za kliniczne wykonanie protezy zębowej - 15 zł,

2) za laboratoryjne wykonanie protezy zębowej - 50 zł,

3) za laboratoryjne wykonanie jednostki obliczeniowej aparatu ortodontycznego - 10 zł.

4. Do uposażenia przysługującego lekarzowi dentyście za czas uzasadnionej nieobecności, za który pracownik w myśl obowiązujących przepisów zachowuje prawo do uposażenia, wlicza się również przeciętne wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 z 3 miesięcy poprzedzających przerwę w zatrudnieniu.

5. Minister Zdrowia w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ustali obowiązujące normy wykonania protez zębowych i aparatów ortodontycznych, a także protezownie (zakłady), w których nie ustala się norm.";

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Lekarzom dentystom zatrudnionym w protezowniach dentystycznych i ortodontycznych oraz w zakładach protetyki dentystycznej przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 15% uposażenia zasadniczego".